Zdravotní pojišťovny - příspěvek

 

1. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 111

Klub pevného zdraví - nejen děti, dospělí, ale i těhotné ženy mají v rámci Klubu pevného zdraví možnost čerpat finanční příspěvek až 500,- Kč za rok na některou z vybraných aktivit. Příspěvek na rehabilitační aktivity a cvičení - masáže, plavání, předporodní kurz, cvičení a plavání pro těhotné.

Pokud chcete vědět, kolik korun navíc můžete získat u VZP 111, využijte jejich kalkulačku a spočítejte si své benefity.

Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy

·                     Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.

·                     Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017.

·                     Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

·                     Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti.

·                     Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně, vždy do max. výše limitu v každé ze skupin (nevztahuje se na pohybové aktivity pro dospělé ve věkové kategorii 18-64 let +364 dní a očkování). Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.

·                     Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.

·                     Příspěvek je poskytován výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2017, a to do 3 měsíců od data vystavení. Podmínka 3 měsíců neplatí pro program Maminka a Bezpříspěvkoví dárci krve.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

Jednotlivé příspěvky a benefity lze kombinovat dohromady?

Například:

   až 500 Kč na plavání 

+ až 500 Kč na školní sportovní kroužek 

+ až 500 Kč na očkování proti žloutence

+ mnoho dalších výhod, které můžete získat i jako člen Klubu pevného zdraví, třeba:

·                     sleva na dioptrické brýle od partnera KPZ

·                     sleva na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP

 

2. VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 201

VoZP nabízí dva výhodné programy, jak pro dospělé, tak pro děti. Programy zahrnují poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví.

Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2017, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2017

 

I. Program „Děti“

Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči

Pro kojence a batolata ve věku do dovršení 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000,- Kč. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce, musí být pojištěni u VoZP ČR. 

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

·                     vyplněnou a podepsanou žádost "zde" 

·                     originál dokladu o úhradě kurzu s názvem a identifikačním číslem (IČ) poskytovatele kurzu, na kterém uvede jako obsah platby "kurz plavání rodičů s dětmi", identifikační údaje dítěte a zákonného zástupce.

 

Plavání

 

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce dětem do 18 let až do výše 300 Kč, a to při čerpání formou:

1.                  jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,

2.                  permanentní vstupenky,

3.                  dobití čipu,

4.                  plaveckého výcviku.

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

vyplněnou a podepsanou žádost "zde" spolu s jedním z níže uvedených dokladů:

 

·                     originály vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky

·                     kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení

·                     originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil

·                     jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školou nebo mateřskou školou, pak je nutno předložit doklad o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy nebo mateřské školy, které obsahuje jméno a příjmení pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy nebo mateřské školy.

 

II. Program „Dospělí“

 

Plavání

 

Příspěvek lze poskytnout pojištěncům od 18 let jednou v roce do výše 300 Kč, a to při čerpání formou:

1.                  jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,

2.                  permanentní vstupenky,

3.                  dobití čipu.

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

vyplněnou a podepsanou žádost "zde" spolu s jedním z níže uvedených dokladů:

·                     originály vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky

·                     kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení

·                     originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil.

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si základní podmínky.

 

 

 

 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  info@bazenlaguna.cz
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121